ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนในวันเกษียณอายุราชการ

รร.วัดธรรมถาวรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

รร.บ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานต่อคณะกรรมการประเมินชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์แลการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564

โรงเรียนวัดอินทบูรพาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

พัฒนาสนามกองฟาง

ประชุมสภานักเรียน

อบรมอนามัยนักเรียน สปสช. อสม.น้อย

รร.บ้านตะเคียนและ รร.บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

ประชาธิปไตย "กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน"

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์

ตลาดนัดสร้างการดี วิถีพอเพียง

การป้องกันการจมน้ำ

พิธีฉลองและเปิดการใช้โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านจอม

การสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านจอม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียน

ใบงานช่วงการเฝ้าระวังแพร่เชื้อโควิต 2019

การจัดผ้าป่าเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์

การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนภายในตำบลสองชชั้น

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนสิงหาคม

กิจกรรมอาหารกลางวันประจำเดือนสิงหาคม

กิจกรรมเช้านี้ประจำเดือนสิงหาคม

กิจกรรมวันพระ

กิจกรรมสวดมนต์วันพระ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน

ประชุมสภานักเรียน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมวันพระ

อาหารกลงวัน สำหรับวันพระ

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อบรมผู้นำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วง COVID - 19

บรรยากาศการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วง COVID - 19

พิธีราชสดุดีวันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พิธีอัญเชิญโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓

การอบรมนักเรียน"ค่ายพุทธบุตร ธรรมธิดา" ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมวันพระ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาหารกลางวัน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แห่เทียนเข้าพรรษา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จัดบูธนำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทาน

กิจกรรมเยี่ยมเยียน เพื่อประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและกิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้สู่ชุมชน

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ

วันครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตำบลสองชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

เตรียมสอบนักธรรม

กีฬาสีภายในโรงเรียน

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.บร 2 ครั้งที่ 68

จัดบูทโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันพระที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แข่งขันโครงงานคุณธรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมค่าย "พุทธบุตร ธรรมธิดา" และอบมวิปัสนากรรมฐานของครู

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กระสัง ๓

แข่งขันโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

แห่เทียนพรรษา ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคลในวัยเด็ก

ไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ต้อนรับนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

อาหารกลางวัน

ต้อนรับคณะมาศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ๓ ดาว

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันพระที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพระ