ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 0 6 6
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 1 9 10
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 6 16 22
รวมทั้งหมด 6 16 22