ฟรี

มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนในวันเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบ้านจอมโดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านจอม ได้จัดกิจกรรม