ฟรี

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนและเพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนต่อไป