ฟรี

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานต่อคณะกรรมการประเมินชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์แลการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานต่อคณะกรรมการประเมินชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์แลการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านจอม