ฟรี

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนวัดบ้านจอม

วันหยุด ประจำปีการศึกษา 2561
29 พ.ค.61    วันวิสาขบูชา
27 ก.ค.61    วันอาสาฬหบูชา
30 ก.ค.61    ชดเชยวันเฉลิมฯ
13 ส.ค.61    ชดเชยวันแม่
5 ธ.ค.61      วันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค.61    วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 61   วันส่งท้ายปีเก่า
1 ม.ค.62      วันปีใหม่
1 มี.ค.62      วันมาฆบูชา 
 
ปฏิทินวัดผลระดับโรงเรียน
2-3 ส.ค. 61      ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
3-5 ต.ค. 61      ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
17-18 ม.ค. 62   ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
13-15 มี.ค. 62   ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ปฏิทินประเมินการอ่านเขียน
22 มิ.ย. 61    ประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-6 และรายงานในระบบ ครั้งที่ 1
22 ส.ค. 61    ประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-6 และรายงานในระบบ ครั้งที่ 2
22 พ.ย. 61    ประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-6 และรายงานในระบบ ครั้งที่ 3
22 ม.ค. 62    ประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-6 และรายงานในระบบ ครั้งที่ 4

ปฏิทินประเมินคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ
25-29 มิ.ย. 61   ประเมินคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
27-31 ส.ค. 61   ประเมินคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
26-30 พ.ย. 61   ประเมินคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
28-31 ม.ค. 62   ประเมินคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4

ปฏิทินทดสอบสูตรคูณ คิดเร็ว
10-14 ก.ย. 61   ทดสอบสูตรคูณ ป.3 – ป.6
3-7 ธ.ค. 61       ทดสอบสูตรคูณและการคิดเลขเร็ว ป.2-6 ครั้งที่ 1
28-31 ม.ค. 62   ทดสอบสูตรคูณและการคิดเลขเร็ว ป.2-6 ครั้งที่ 2

ปฏิทินทดสอบการเขียนตามคำบอก
15 มิ.ย. 61        ทดสอบการเขียนตามคำบอก 50 คำ ชั้น ป.2-ป.6 (ครูอาสา) ครั้งที่ 1
28-31 ม.ค. 62    ทดสอบการเขียนตามคำบอก 50 คำ ชั้น ป.2-ป.6 (ครูอาสา) ครั้งที่ 2

ปฏิทินทดสอบการอ่านออกเขียนได้
16 ก.ค.–14 ก.ย.61  ประเมินการอ่านออกเขียนได้ (คำพื้นฐาน) ป.1,3,6
20-28 ก.พ. 62        ประเมินการอ่านคำพื้นฐานและท่องอาขยาน ป.1,3,6

ปฏิทินทดสอบระดับชาติ
25 ธ.ค. 61         สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6
23 ม.ค. 62         สอบ Pre NT ชั้น ป.3
2 ก.พ.62            สอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2561
21 ก.พ. 62         สอบ การอ่าน RT ป.1 ประจำปี 2561
28 ก.พ. 62         สอบข้อสอบกลาง ป.2,4,5 ประจำปี 2561
7 มี.ค. 62           สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรม
1 ส.ค. 61          แข่งขันโครงงานคุณธรรมของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ กลุ่ม 8 (สุรินทร์-บุรีรัมย์) ณ สพป.บุรีรัมย์เขต 2
2-3 ส.ค. 61       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
16-17 ส.ค.61     แข่งขันโครงงานคุณธรรมของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ มทส. จังหวัดนครราชสีมา
7 ก.ย. 61           จัดบูทนำเสนอโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วันประชุม ผอ.รร.สพป.บร 2 ณ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
11-12 ต.ค. 61    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
6-8 ธ.ค. 61        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
28-29 ธ.ค. 61    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561
28 มี.ค. 62         กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้สู่ชุมชน

กำหนดการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา  2561

     ครั้งที่  1  วันที่  31 พฤษภาคม  2561
     ครั้งที่  2  วันที่  29  มิถุนายน  2561
     ครั้งที่  3  วันที่  26  กรกฎาคม  2561
     ครั้งที่  4  วันที่  31  สิงาคม  2561
     ครั้งที่  5  วันที่  28  กันยายน  2561
     ครั้งที่  6  วันที่  29  พฤศจิกายน  2561
     ครั้งที่  7  วันที่  28  ธันวาคม  2561
     ครั้งที่  8  วันที่  31  มกราคม  2562
     ครั้งที่  9  วันที่  27 กุมภาพันธ์  2562