ฟรี

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

 

       

อบ. 2

5

6

11

1

อบ. 3

10

12

22

1

รวม อบ.

15

18

33

2

ป. 1

9

4

13

1

ป. 2

8

10

18

1

ป. 3

3

8

11

1

ป. 4

7

9

16

1

ป. 5

10

7

17

1

ป. 6

8

2

10

1

รวมประถม

47

40

85

6

 

รวมทั้งหมด

62

58

118

8