ฟรี

อัตลักษณ์ของโรงเรียน/เอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  "สุภาพ  มีความรับผิดชอบ  ใช้ชีวิตพอเพียง"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

   "โรงเรียนชุมชนร่วมใจ"