ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์    ( VISION)
           โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้  ความสามารถ  ดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจ   ( MISSION)
           บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา  และการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6 อย่างทั่วถึงมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐาน
 

เป้าประสงค์
           1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  และการศึกษาระดับประถมศึกษา  ให้ทั่วถึงเสมอภาค และอย่างมีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
           2.  พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภท
           3.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์  ทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  วัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
           4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สู่มาตรฐานวิชาชีพ