ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ     ว.บ.จ.

สีประจำโรงเรียน     เหลือง - น้ำเงิน

                                   

        สีเหลือง      หมายถึง  ความเจริญงอกงามในจิตใจ ความประพฤติดี
        สีน้ำเงิน       หมายถึง  ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสีเหลือง            
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นราชพฤกษ์ (คูณ)