ฟรี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

           รูปภาพวัดบ้านจอม...


ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน
         อักษรย่อ ว.บ.จ  เป็นชื่อย่อของโรงเรียนวัดบ้านจอม
           ห่วง 3 ห่วง        หมายถึง  เป็นความร่วมมือของ บ้าน วัด โรงเรียน
           ยอดปลายแหลม หมายถึง  ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้
           สีเหลือง            หมายถึง  ความเจริญงอกงามในจิตใจ ความประพฤติดี
           สีน้ำเงิน             หมายถึง  ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน