ฟรี

สภาษิต/คำขวัญ

สุภาษิต

     นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ

     "ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  สู้งานหนัก"