ฟรี

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 
  กำหนดการ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
                  ณ วัดบ้านจอม
  เวลา ๑๓.๐๐ น  - ขบวนแห่เทียนออกจากโรงเรียน 
                       - ผ่านบ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑๓
                       - ผ่านบ้านจอมหมู่ ๗
                       - เข้าอุโบสถวัดบ้านจอม
                       - ทำพิธีถวายต้นเทียน ผ้าอาบน้ำฝน
                       - รับพร  
                       - เสร็จพิธี