ฟรี

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนวัดบ้านจอม  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2482  ขึ้นเรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2482  ใช้ศาลาวัดบ้านจอมเป็นที่เล่า
เรียน มีครูทำการสอน  2  คน  คือนายสนั่น  ชวนรัมย์  และนายคุ้ม  จิตรัมย์

               ปี พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์   สร้างอาคารเรียนแบบ     ป. 1 ซ  4 
ห้องเรียน  ราคา  120,000  บาท สร้างในที่ดินปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่  7 ไร่ 53 ตารางวา  แล้วได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดมาขึ้นเรียน
ในอาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2515 พร้อมกับแต่งตั้ง นายประนอม  พันธุเนตร  มาเป็นครูใหญ่

              ปี พ.ศ.  2522  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ งบประมาณ  500,000  บาท  
คณะครู ชาวบ้าน และคณะกรรมการศึกษา  ได้ทำพิธีฉลองอาคาร  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2522

               ปี พ.ศ. 2528  อาคารอเนกประสงค์   แบบ สปช. 201/2526 งบ 330,000 บาท

               ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างส้วมแบบ 601/2526 เป็นเงิน 37,000  บาท

               ปี พ.ศ.  2546 ได้รับงบบริจาคนำโดยพระครูปลัดสำรวจ  กมโล พร้อมคณะชาวไทยในประเทศนอรเวย์และประเทศ
สวีเดนจัดสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องส้วม 6 ห้อง งบประมาณ182,855 บาท เสร็จเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547

               ปี พ.ศ.2549   คุณกุนเตอร์และคุณลักษณา  โวล์คแมนน์  คุณเออร์แลน คุณลิสส์ คริสสเต็นเซ็น ได้มอบงบจัดสร้าง
ห้องครัว เป็นเงินจำนวน  94,307  บาท
        พระครูวิเทศธรรมวิทิต พร้อมคณะชาวไทยในประเทศนอร์เวย์ได้มอบงบบริจาคสร้างเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน เงิน 
40,000 บาท พร้อมทั้งงบประมาณปรับพื้นห้องเรียนและปูกระเบื้องห้องเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 3 ห้องเรียน มูลค่า 75,000 
บาท 
ปี พ.ศ.2551 คุณกุนเตอร์และคุณลักษณา โวล์คแมนน์ คุณเออร์แลน คุณลิสส์ คริสสเต็นเซ็น ได้มอบงบเงินเปลี่ยนหลังคา
สังกะสีเป็นหลังคาเหล็กสันไท อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 90,000 บาท และมุงหลังเสร็จเมื่อ 12 เมษายน 2552

      พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านจอม คณะครู ชาวบ้านและชาวไทยในต่างแดนได้ระดม
ทุนดีดอาคารเรียน ป.1 ซ โดยเปลี่ยนเสา เทคาน เทพื้น งบประมาณ 400,000.- (สี่แสนบาท) และโรงเรียนได้รับงบประมาณ 
โรงเรียน ICU ปี งบประมาณ 2561 เป็นเงิน 455,400.- (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 
พร้อมนี้ได้งบประมาณค่าไฟฟ้าจากงบโรงเรียน ICU เช่นกันเป็นเงิน 77,500.- (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมกับเปิดใช้
ในปีการศึกษา 2561